Mbï yê tî gbîângbi

wüngö tî nginza sô

Sû wuhngo nî

tî maränginza sô

Do na gbenî tî bâa âmbênî âmaränginza nî.

na maränginza sô .

Do na gbe nî tî bâa âmbênî
âmaränginza nî

Na hündängö sarawîsi sô, mo yêda na âtënë tî yâ tî lägërëmä tî mängö-terê nî..