Mo lngbi t gi mbn bku wala ftas na sorrongo mar n na y t molong s na gbe n s, wala na sorrongo was n.

 

Bakar na sndmbupa

Kodkua

Kua t mng-sng

Ndiayng t sng

Sng na Bafrka

Sndsng

Sng-sng

T dko na t manda sng